Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

společnosti H Q H SYSTEM spol. s r.o. platné od 25.5.2018

 

 

Základní údaje

 

Prodávající:                  H Q H SYSTEM spol. s r.o.

Sídlo společnosti:         Na Jarově 29, 130 00 Praha 3

                                    IČO 48112488

Zodpovědná osoba:       Milan Melich

Zapsána:                       v rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 16374

Bankovní spojení:         2109513263/2700

Telefonní kontakt:        +420 724 702 077

 

 1. Všeobecná ustanovení
 2. Předmět smlouvy
 3. Místo plnění
 4. Objednání zboží, uzavření smlouvy
 5. Cena a placení
 6. Dodací lhůta
 7. Dopravní podmínky, poštovné
 8. Odstoupení od smlouvy
 9.  Záruka, servis, reklamace

10 Ochrana osobních údajů

 1. Řešení sporů
 2. Závěrečná ustanovení
 3. Účinnost

 

 1. Všeobecná ustanovení

Obchodní podmínky jsou platné pro nákup v internetovém obchodě www.scutumwear.cz(dále jen „internetový obchod“), upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavřené mezi H Q H SYSTEM spol. s r.o. (dále jen „prodávající“) a jinou fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen „kupující“).

Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které obchodní podmínky neupravují, zákonem č. 89/2012Sb. občanský zákoník (dále jen ObZ) a zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele v platném znění.

Spotřebitelem je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Je-li smluvní stranou fyzická osoba – podnikatel nebo právnická osoba, řídí se vztahy ObZ, ale v tomto případě se neuplatní ustanovení o spotřebitelských smlouvách upravených občanským zákoníkem a v dalších předpisech na ochranu spotřebitele.

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupující učiněním objednávky akceptuje Obchodní podmínky pro dodávky zboží vyhlášené prodávajícím.

Není-li mezi účastníky sjednána trvalá kupní smlouva v písemné formě, dodá prodávající zboží na základě elektronické objednávky a specifikace kupujícího (objednávky doručené prostřednictvím elektronické pošty) na formuláři, který je k dispozici při první registraci kupujícího v internetovém obchodě.

 1. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy jsou pouze položky výslovně uvedené v kupní smlouvě - objednávce (dále jen zboží). Váhy, rozměry, kapacita, ceny, výkony a ostatní údaje obsažené na WWW stránkách HQH SYSTEM spol. s r.o. katalozích, prospektech a jiných tiskovinách jsou nezávaznými údaji, pokud nebyly ve smlouvě výslovně uvedeny jako závazné. HQH SYSTEM spol. s r.o.  (dále jen prodávající) deklaruje, že bude svým odběratelům dodávat:

- bezvadné zboží v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží

- vyhovující normám, předpisům a nařízením platným na území ČR

- vybavené českými návody k obsluze, záručními listy a seznamy pozáručních opraven, je-li to pro daný druh zboží obvyklé

 1. Místo plnění

Místem plnění je sklad prodávajícího. Při osobním odběru zboží je kupující povinen při odběru předložit doklad o úplném zaplacení zboží (při platbě bankovním převodem), nebo zaplatit celou cenu zboží na pokladně. Při odběru zboží jinou osobou než kupujícím je odebírající osoba povinna se prokázat zplnomocněním kupujícího, vystaveným na jméno a platný občanský průkaz pověřené osoby.

Při volbě osobního odběru zboží bude kupující po odeslání objednávky informován mailem či telefonicky, v které z našich provozoven bude zboží připraveno k odběru. Preferované místo odběru uveďte prosím do poznámky při objednávce.

Možnosti jsou následující:

Showroom a výdejna e-shopu: HQH SYSTEM spol. s .r.o., Na jarově 29, 130 00 Praha 3, tel: 724 703 077

Sídlo společnosti:  HQH SYSTEM spol. s .r.o., Na jarově 29, 130 00 Praha 3, tel: 724 703 077

V případě objednávky s volbou osobního odběru zboží nebo platby předem převodem z účtu bude toto zboží rezervováno na některé z výše uvedených provozoven po dobu jednoho týdne. Pokud si kupující v této lhůtě zboží nevyzvedne, nebo nedorazí platba účtem, popř. se nedomluví na jiném termínu, bude objednávka považována za stornovanou a zboží bude opět vráceno do běžného prodeje. Lhůta jednoho týdne začíná běžet od okamžiku, kdy je kupující informován mailem či telefonicky o tom, že zboží je připraveno k odběru, spolu s uvedením provozovny, kde si ho má vyzvednout, v případě platby účtem začíná lhůta běžet od okamžiku kdy je kupující vyzván k provedení platby.

 

 1. Objednání zboží, uzavření smlouvy
 2. a) Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy se nevyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím, smlouva pak vzniká samotným dodáním zboží. Prodávající si může v jednotlivém zejména cenově náročnějším případě vyhradit vznik smlouvy potvrzením objednávky.
 3. b) Prodávající je v závislosti na charakteru obchodu (množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti apod..), vždy oprávněn žádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem, např. telefonicky či písemně. Odmítne-li prodávající objednávku požadovaným způsobem autorizovat, považuje se objednávka za neplatnou.
 4. c) Je-li mezi účastníky uzavřena dlouhodobá rámcová písemná kupní smlouva, elektronická objednávka uzavřenou smlouvu blíže specifikuje a konkretizuje a je její nedílnou součástí.
 5. d) Kupující, s nimiž je uzavřena trvalá písemná kupní smlouva, požívají výhod sjednaných při podepisování smlouvy, resp. jednostranně nabízených prodávajícím po uzavření smlouvy na jeho internetové stránce.
 6. Cena a placení

Nabídkové ceny uvedené v internetovém obchodě jsou platné v okamžiku objednání. Ceny uvedené v tištěném ceníku jsou platné do vydání nového ceníku. Prodávající si vyhrazuje právo tiskových chyb a změny cen, v případě změny peněžních kurzů, výrazném nárůstu inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek u výrobců a ostatních dodavatelů zboží. Kupní cena bude považována za zaplacenou teprve připsáním celé kupní ceny za samostatnou část dodávky na běžný účet prodávajícího nebo uhrazením v hotovosti v pokladně prodávajícího. V případě nedodržení jakékoliv platební lhůty je kupující povinen zaplatit prodávajícímu poplatky z prodlení z hodnoty včas nezaplacené částky ve výši 0,1 % za každý den prodlení. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží až do úplného zaplacení kupní ceny.

Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je současně daňovým dokladem. Převzetí zboží kupujícím je zásadně možné až po jeho úplném zaplacení, pokud není dohodnuto jinak.

K ceně zboží je připočítána cena dopravy.

 1. Dodací lhůta

Dodací lhůta začíná běžet ode dne obdržení závazné objednávky za podmínky obdržení všech podkladů, které jsou nutné pro včasné vyřízení dodávky. V případě, že zboží je na skladě, zavazuje se prodávající je vyexpedovat nebo předat dopravci do 3 pracovních dnů. Dodací lhůta bude po dohodě se zákazníkem přiměřeně k okolnostem prodloužena, jestliže zpoždění je způsobeno vyšší mocí nebo okolnostmi nezaviněnými prodávajícím.

Není-li prodávající povinen podle smlouvy dodat zboží v určitém místě, uskutečňuje se dodání zboží jeho předáním prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího v případech, kdy smlouva stanoví odeslání zboží prodávajícím.

Jedná-li se o důležitou objednávku, vyžádá si kupující od prodávajícího písemné potvrzení objednávky. V případě, že objednané zboží nebude na skladě nebo je nebude možné dodat přepravci do 3 dnů, oznámí prodávající předpokládaný termín dodání nebo nabídne jiný srovnatelný výrobek. V tom případě si však vyžádá souhlas kupujícího. Dodací lhůta se považuje za splněnou včas, jestliže zboží bude připraveno v místě plnění k předání nejpozději poslední den sjednané nebo dodatečně sjednané dodací lhůty. Není-li prodávající schopen do 30 kalendářních dní odeslat zboží odběrateli (předat k přepravě prvnímu přepravci), je povinen vrátit bez zbytečného odkladu veškeré finanční prostředky vynaložené kupujícím k aktuální objednávce - kupní smlouvě na jeho účet.

 1. Dopravní podmínky, poštovné

Přehled možných způsobů doručení zásilek a jejich ceny pro:

PPL *

90 Kč

 

Doručení přepravní službou PPL. Pouze v rámci ČR. Cena je paušálně 90 Kč. Pro objednávky nad 1800 Kč je doručení zdarma.

 

 

Česká pošta-balík do ruky *

150 Kč

 

Doručení Českou poštou. Pouze v rámci ČR. Cena je paušálně 150 Kč. Pro objednávky nad 1800 Kč je doručení zdarma.Balík pošta doručí přímo k Vám na zadanou adresu.

 

Česká pošta-balík na poštu *

150 Kč

 

Doručení Českou poštou. Pouze v rámci ČR. Cena je paušálně 150 Kč. Pro objednávky nad 1800 Kč je doručení zdarma. Balík je doručen na Vaší poštu, kde si ho pak osobně vyzvednete. Doba uložení je 7 dní, pak se balík vrací zpět. Pokud chcete balík doručit na jinou poštu než je ta uvedená ve Vaší standardní adrese, napište prosím její směrovací číslo do poznámky v objednávce ! Věnujte zvýšenou pozornost zadání správného směrovacího čísla pošty a Vašeho mailu a telefonu, aby Vás pošta mohla informovat !! 

 

Osobní vyzvednutí zboží

0 Kč

 

Tento způsob zvolte pouze tehdy, pokud si chcete svojí objednávku vyzvednout osobně SHOWROOMU HQH (Na Jarově 29, Praha 3) a zaplatit hotově, popř. platební kartou. Po zpracování objednávky budete informováni, zda je objednávka připravena k vyzvednutí.

 

Zásilky na Slovensko - PPL *

300 Kč

 

Doručení na Slovensko společností PPL a jeho smluvním partnerem na Slovensku. Cena je paušálně 300Kč. Pro objednávky nad 5000 Kč je doručení zdarma. Doručení na Slovensko trvá cca 3 pracovní dny.

 

Přehled možných způsobů platby a jejich ceny:

Dobírka

0 Kč

 

 

Zvolte tehdy, pokud chcete zaplatit hotově při převzetí zásilky. Při volbě doručení PPL lze platit i kreditní kartou - pouze zásilky po ČR. Při volbě doručení Českou poštou a pro zásilky na Slovensko je možná platba pouze hotově.

 

Převodem z účtu

0 Kč

 

 

Zvolte tehdy, pokud chcete svojí objednávku zaplatit předem bankovním převodem. Po odeslání objednávky se Vám zobrazí zálohová faktura, kde jsou všechny údaje potřebné k provedení platby. Jako variabilní symbol uveďte číslo objednávky. Při platbách ze zahraničí (Slovensko) zvolte poplatky OUR, aby nám byla na účet připsána celá částka bez srážek. Pozor !! S provedením platby počkejte až do okamžiku, než od nás dostanete zprávu, že je zboží rezervováno a připraveno k expedici !!!

 

V hotovosti při osobním vyzvednutí

0 Kč

 

 

Platbu v hotovosti zvolte pouze tehdy, pokud si chcete svojí objednávku vyzvednout osobně a zaplatit hotově, popř. platební kartou. Po zpracování objednávky budete informováni zda je objednávka připravena k vyzvednutí. Podrobné info v nákupním řádu.

 

 

Kartou online

Pokud vlastníte platební kartu, která umožňuje platby na internetu (máte-li pochybnosti, informujte se u své banky), můžete ji využít k úhradě zboží online. Na konci objednávky jen zadáte své šestnáctimístné číslo karty a CVC/CVV kód. Nemusíte se obávat, přenos informací je šifrovaný a tedy naprosto bezpečný

Bankovní účet Online

Po odeslání Vaší objednávky jste automaticky přesměrováni na platební bránu banky, kde po přihlášení pouze potvrdíte předvyplněnou platbu. Platbu následně evidujeme na našem účtu během několika minut.

Dodací lhůta je do 3 pracovních dnů od předání zásilky přepravci. Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad neprodleně oznámit přepravci. Faktura a daňový doklad jsou pak přiloženy v označeném balíku.

 

 1. Odstoupení od smlouvy

Kupující má právo odstoupit od smlouvy kdykoliv před expedicí zboží a to bez jakéhokoliv postihu. Odstoupit od smlouvy lze telefonicky +420 724 702 077 nebo e-mailem na eshop@scutumwear.cz.

U smluv uzavřených distančním způsobem (na dálku) může kupující odstoupit od smlouvy do 14  dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Kupující může odstoupit od smlouvy bez udání důvodu. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží nebo použít formulář uvedený zde .

Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Nabízí-li prodávající v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží.  Zboží musí být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující.

Kupující odpovídá za snížení hodnoty zboží (škody) vzniklé v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

Nárok na úhradu snížení hodnoty zboží (škody) je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Za znehodnocení zboží nemůže být považováno běžné poškození původního obalu, které vzniklo vybalováním zboží.

Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodávku služeb nebo zboží jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího, u smluv na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu a u smluv na zboží, které podléhá rychlé zkáze, u zboží, které bylo nenávratně smíseno s jiným zbožím nebo vyňato z uzavřeného obalu a z hygienických důvodů je nelze vrátit, u dodávky zvukových či obrazových nahrávek nebo počítačových programů, porušil-li kupující jejich původní obal, u smluv o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času poskytovaných v určeném termínu.

 

 1. Záruka, servis, reklamace

Záruční doba začíná běžet ode dne předání zboží kupujícímu nebo konečnému uživateli při prodeji. Prodávající poskytuje záruku za jakost a úplnost dodávky. Zboží je dodáváno se standardní zárukou 24 měsíců, pokud není u zboží uvedeno jinak. Právo kupujícího vzniklé z vadného plnění (reklamace) uplatní kupující u prodávajícího podle Reklamačního řádu prodávajícího, který je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek.

Výměnu zboží, např. za jinou velikost, doporučujeme předem projednat telefonicky nebo mailem (tel.724 702 077, mail: eshop@scutumwear.cz )

 1. Průzkum spokojenosti zákazníků

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti neodmítnete zasílání našich obchodních sdělení nebo neodvoláte svůj dříve udělený souhlas. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu.

 1. Ochrana osobních údajů

Osobní údaje poskytnuté zákazníkem jsou prodávajícím zpracovávány a uchovávány pouze ze zákonných důvodů a rovněž pouze v rozsahu platných zákonů za účelem plnění předmětu smlouvy.Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.Uzavřením kupní smlouvy nebo provedením objednávky  kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami a obchodních sdělení prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího. Tento souhlas může kupující kdykoli odvolat  v nastavení svého účtu po přihlášení .Bližší informace o rozsahu a ochraně osobních údajů prodávajícím jsou obsaženy v „Zásadách ochrany osobních údajů prodávajícího“  z d e .

 

 1. Řešení sporů

Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy. Prodávající se zavazuje usilovat přednostně o mimosoudní řešení sporů s kupujícím, pokud je kupující neodmítne.

Po dobu trvání jednání o mimosoudním urovnání sporu neběží ani nezačnou běžet promlčecí a prekluzivní lhůty podle občanského zákoníku, dokud jedna ze stran sporu výslovně neodmítne v jednání pokračovat.

Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869, www.coi.cz.

 

 1. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto něco jiného.

Při trvalém smluvním vztahu (je-li písemně uzavřena rámcová kupní smlouva) má kupující právo odstoupit od smlouvy, dojde-li po podpisu smlouvy k podstatné změně podmínek. Odešle-li objednávku po dni, v němž došlo ke změně podmínek, platí, že se změnou souhlasí. Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení prodávajícímu, nevztahuje se však na zásilku již předanou dopravci.

Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek a reklamačního řádu ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednaného zboží (včetně příp. expedičních a dopravních nákladů) uvedenou v ceníku na internetové stránce, nebude-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží vázán, pokud nedojde z jeho strany k odstoupení od smlouvy zákonným způsobem.

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

 1. Účinnost

Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 25. 5. 2018.