Reklamační řád

Reklamační řád

 1. Všeobecná ustanovení

Právo kupujícího vzniklé z vadného plnění (dále jen reklamace) popisuje běžnou obchodní spolupráci mezi kupujícím a prodávajícím. Kupující je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a Obchodními podmínkami ještě před objednáním (zakoupením) zboží. Převzetím zboží od prodávajícího (přepravce) souhlasí kupující s níže uvedeným Reklamačním řádem a Obchodními podmínkami. Jako doklad o záruce (záruční list) je vystaven ke každému zakoupenému zboží nákupní doklad se všemi potřebnými údaji pro uplatnění záruky.

Tento Reklamační řád je v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění, a zákona č. 634/1992 Sb., zákon o ochraně spotřebitele, v účinném znění (dále společně jen „Zákon“) a vztahuje se na spotřební zboží (dále jen „zboží“), u něhož se v době Zákonem určené k uplatnění práva z odpovědnosti za vady vyskytne vada (dále jen „reklamace“).

 

 1. Délka záruky

Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím. Zákonná záruční doba je obecně 24 měsíců, pokud není životnost výrobku kratší daná jeho povahou. Výjimku může tvořit zboží prodávané se slevou. (poškozené, použité, s vadou, nekompletní atd.) Na služby je poskytována záruční doba 6 měsíců. V rámci zákonné záruční doby se reklamace řídí výše uvedenými zákony s přihlédnutím k tomuto reklamačnímu řádu.

III. Záruční podmínky

Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která je poškozená. Pokud kupující poškozenou zásilku od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce a požít jej jako podklad pro reklamaci. Reklamaci lze uplatnit na showroomu HQH SYSTEM spol. s r.o.  Kupující může reklamované zboží zaslat přepravní službou. Zásilka musí obsahovat: reklamované zboží včetně kompletního příslušenství, podrobný popis závady a dostatečné kontaktní údaje kupujícího. Bez výše uvedeného je znemožněna identifikace závady i původu zboží a reklamace nemůže být vyřízena. Kupující doloží platnost záruky předložením nákupního dokladu, případně dokladem o reklamaci, pokud bylo v minulosti zboží již reklamováno. Je-li na prodejním (reklamačním) dokladu uvedeno výrobní (sériové) číslo výrobku, lze uplatňovat reklamaci pouze na zboží se stejným výrobním (sériovým) číslem. Při předání dekompresního počítače, je povinností kupujícího vytvoření odpovídající zálohy potřebných dat a zabránit jejich možnému zneužití nebo poškození. Prodávající neručí za případnou ztrátu, poškození či zneužití uložených dat. Na služby je dle Občanského zákoníku poskytována záruční doba 6 měsíců.

 1. Jakost při převzetí

Prodávající deklaruje, že zboží při převzetí kupujícím není vadné a má vlastnosti, jaké si strany mezi sebou ujednaly tj.:

 • zboží má vlastnosti, které si kupující s prodávajícím ujednali, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • zboží se hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
 • zboží je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

V případě, že zboží při převzetí kupujícím neodpovídá výše uvedeným požadavkům, má kupující právo na dodání nového zboží bez vad, pokud je to vzhledem k povaze věci přiměřené. Pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení kupní ceny v plné výši. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu, může požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže. 

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. Zákazník může požadovat výměnu věci za novou a bezvadnou. Výměnu věci nelze požadovat, pokud by taková výměna byla z povahy věci neúměrná, tedy například v situaci, kdy lze vadu bez zbytečného odkladu odstranit.

 1. Odmítnutí odpovědnosti za vady

Prodávající je oprávněn odmítnout odpovědnost za vady zboží v následujících případech:

 • je-li vada je na věci v době převzetí a pro takovou vadu je sjednána sleva z kupní ceny,
 • jde-li o zboží použité a vada odpovídá míře používání nebo opotřebení, které mělo zboží při převzetí kupujícím,
 • vada vznikla na věci opotřebením způsobeným obvyklým užíváním, nebo vyplývá-li to z povahy věci (např. uplynutím životnosti),
 • je způsobena kupujícím a vznikla zejména nesprávným užíváním, skladováním, nesprávnou údržbou, elektrickým přepětím, používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají prostředí, které je přímo prodejcem nebo výrobcem určeno, zanedbáním péče o zboží zásahem kupujícího či mechanickým poškozením,
 • vada vznikla v důsledku vnější události mimo vliv prodávajícího.

 

 1. Vyřízení reklamace

V případě, že se jedná o vadu podstatnou může kupující požadovat bezplatnou opravu zboží, slevu z ceny zboží, výměnu zboží za bezvadné nebo může odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení kupní ceny. Za podstatné porušení smlouvy se považuje takové porušení, že kdyby o něm kupující věděl předem, smlouvu by neuzavřel. Všechny ostatní vady jsou nepodstatné. Kupující musí včas (tj. bez zbytečného odkladu) určit, jakým způsobem chce reklamaci vyřídit. Pokud tak neučiní, bude vada považována za nepodstatnou.

Jedná-li se o vadu nepodstatnou, má kupující právo na odstranění vady nebo přiměřenou slevu. Pokud kupující nemůže zboží řádně užívat pro opakující se závadu po opravě nebo pro větší počet vad různého druhu může kupující žádat rovněž výměnu zboží nebo jeho součásti za bezvadné nebo přiměřenou slevu.

Záruční doba se výměnou zboží za bezvadné neprodlužuje a končí dnem konce záruční doby zboží původního.

O reklamaci rozhodne prodávající okamžitě, ve složitých případech nejpozději do tří dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamaci vyřídí prodávající bez zbytečného odkladu nejpozději do 30 dnů. Tuto lhůtu lze, ve složitějších případech, po dohodě s kupujícím prodloužit na přiměřeně dlouhou dobu.

Byla-li reklamace shledána neoprávněnou a kupující souhlasí s placenou opravou, bude účtována dle ceníku. Pokud byla reklamace zaslána přepravní službou, bude po vyřízení automaticky zaslána na adresu kupujícího. Uplatňoval-li kupující reklamaci osobně, vyřízená reklamace bude k vyzvednutí v místě reklamace. V případě nevyzvednutí reklamovaného zboží do 60ti dnů od data podání reklamace je prodávající oprávněn účtovat při výdeji reklamace částku za uskladnění od data vyřízení reklamace v hodnotě 10,-CZK/den. Pokud kupující nevyzvedne zboží ani do šesti měsíců po této lhůtě, je prodávající oprávněn předat zboží do komisního prodeje. Účelně vynaložené náklady kupujícího na reklamaci nese prodávající.
Tento reklamační řád je platný od 1.1.2014 a vztahuje se na zboží zakoupené po tomto datu. Reklamační řád je k dispozici na showroomu a výdejně e-shopu HQH SYSTEM  spol. s r.o.  nebo jako dokument na www.scutumwear.cz

 

Formulář oznámení odstoupení od smlouvy si také můžete stáhnout "ZDE".

HQH SYSTEM spol. s r.o. ke dni 1. září 2018 :
•    provozovna a sídlo firmy HQH SYSTEM spol. s.r.o., ul. Na Jarově, 130 00 Praha 3